top of page

Privacyverklaring

Wat doen we met jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

 • Het verzenden van mailings;

 • Het doen van marktonderzoek;

 • Het uitvoeren van diensten;

 • Het informeren over nieuwe diensten;

 • Jou uit te nodigen voor bijeenkomsten.


Bezoeker website

Als bezoeker van de website ken ik jou in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je een vraag stelt via bijvoorbeeld een formulier, verwerk ik wel je persoonsgegevens. Ook je IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.


Communicatie

Als je contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kan BeweegBalans om je contactgegevens vragen. Dit wordt gedaan om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie.


Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren. Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen deze worden vernietigd.


Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;

 • je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;

 • een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;

 • ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;

 • bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;

 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft;

 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.


Over dit privacy reglement
Dit privacy reglement kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Deze versie is gemaakt op 11 mei 2020.


Heb je een vraag of verzoek?
Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen?
Neem dan contact op via e-mail: brigitte@beweegbalans.nl


Bij klachten kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Naam: Brigitte Raasveld
E-mailadres: brigitte@beweegbalans.nl

bottom of page